Περιπ?τεια
Ταξινομ?στε με β?ση
αλφ?βητοημερομην?ακατ?ταξη
category icon
Στο FunnyGames.gr θα βρε?τε την καλ?τερη συλλογ? απ? Παιχνιδια ?μυνα Π?ργων! Δεν θα βρε?τε λιγ?τερα απ? 204 διαφορετικ? Παιχνιδια ?μυνα Π?ργων ?πω? Kingdom Rush & Αρχα?ο? Πλαν?τη?.?

Πα?ξτε τα Καλ?τερα και τα Πιο Εθιστικ? Παιχν?δια Tower Defense Online

Τα Παιχν?δια Tower Defense ε?ναι μια πολ? δημοφιλ?? υποκατηγορ?α των παιχνιδι?ν στρατηγικ??. ?να? στρατ?? εχθρ?ν πλησι?ζει! ?ρχοντι στη β?ση σα? απ? ?ναν?δειο δρ?μο. Φροντ?στε να μην φτ?σει κανε?? στην ε?σοδο του κ?στρου ? του χωριο? σα?. Μπορε?τε να σταματ?σετε τι? ορδ?? των εχθρ?ντοποθετωντα? π?ργου? στο δρ?μο για να στεγ?σετε τον σταρτ? σα?. Οι πλατφ?ρμε? τοξοβολ?α? θα στεγ?σουν του? τοξ?τε? που θα ρ?χνουν τα β?λη του? για να μην πλησι?σει ο εχθρ??. ?λλοι πυργοι θα στεγ?σουν καν?νια , ? δυνατο?? μ?γου?. Υπ?ρχουν π?ργοι που ρ?χνουν ξ?ρκια για να κ?νουν πιο αργο?? του? εχθρο?? σα?, να του? δηλητηρι?σουν ? να του? παγ?σουν. Σε κ?ποια Παιχν?δια ?μυνα? Π?ργων μπορε?τε να καλ?σετε γαι εν?σχυση ? να στε?λετε ?ναν δυνατ? ?ρωα να του? αντιμετωπ?σει.

Απολα?στε Διασκεδαστικ? και Δ?σκολα Παιχν?δια Tower Defense Δωρε?ν

Πολλ? κ?ματα εχθρ?ν ?ρχονται σε αυτ? τα εθιστικ? Παιχν?δια ?μυνα? Π?ργων . Για κ?θε εχθρ? που σκοτ?νετε θα πα?ρνετε ?να μικρ? ποσ? χρημ?των. Χρησιμοποι?στε το για να αγορ?σετε αναβαθμ?σει? και αυξ?στε τι? πιθαν?τητ?? σα? για επιβ?ωση. Σεκ?ποια παιχν?δια ο εχθρ?? κ?νει επ?θεση και στου? π?ργου?, γι αυτ? αφ?στε χρ?ματα στην ?κρη για επισκευ??. Το αν θα επιβι?σετε ?χει να κ?νει με το που επενδ?ετε τι? πηγ?? σα?. Ξεκλειδ?στε ?λε? τι? αναβαθμ?σει? και κοιτ?ξτε τα στατιστικ? των π?ργων με προσοχ? για να επιλ?ξετε τον κατ?λληλο για την κ?θε πρ?κληση. Καλ? τ?χη με την καταστροφ? των εχθρ?ν σα? στα εθιστικ?, δωρε?ν, online Παιχν?δια Tower Defense!

balloon_mascot

Related categories

ag真人手机版下载