Ικαν?τητα
Ταξινομ?στε με β?ση
αλφ?βητοημερομην?ακατ?ταξη
category icon
Στο FunnyGames.gr θα βρε?τε την καλ?τερη συλλογ? απ? Παιχν?δια Bejeweled! Δεν θα βρε?τε λιγ?τερα απ? 69 διαφορετικ? Παιχν?δια Bejeweled ?πω? Jelly Madness 2 & Sweet Candy.?

Απολα?στε τα Καλ?τερα και πιο Εθισικ? Παιχν?δια Bejeweled Online στο FunnyGames!

Εδ? στο FunnyGames, θα ρε?τε μθα τερ?στια συλλογ? απ? παιχν?δια bejeweled. Αυτ? τα παιχν?δια ε?ναι βασισμ?να στο εθιστικ? παιχν?δι που δημιουργ?θηκε το 2001. Τ?ρα μπορε?τε να πα?ξετε κ?θε ε?δου? παιχν?δια bejeweled δωρε?ν στο παρ?θυρο του φυλομετρητ? σα? , χωρ?? downloads! Αλλ?ξτε θ?ση σε εφαπτ?μενα πετρ?δια για να δημιουργ?σετε σειρ?? και στ?λε? απ? τρ?α ?μοια πετρ?δια που θα εξαφανιστο?ν απ? τον π?νακα. Ν?α πετρ?δια θα κατ?βουν για να αναπληρ?σουν το κεν? του?.Π?σου? π?ντου? μπροε?τιε να μαζ?ψετε πριν τελει?σει ο χρ?νο? σα?;

Πα?ξτε δωρε?ν Παιχν?δια Bejeweled και Σκ?στε τα Πετρ?δια!

Αλλ?ξτε την θ?ση των πολ?χρωμων πετραδι?ν για να κ?νετε κ?θετε? ? οριζ?ντιε? αλυσ?δε? απ? τρ?α ? περισσ?τερα ?μοια πλακ?δια.Τα πετρ?δια θα εξαφαν?ζοντα? απ? το ταμπλ? και τα υπ?λοιπα αντικε?μενα θα π?φτουν αφ?νοντα? χ?ρο για ν?α πετρ?δια. Αν μπορ?σετε να κ?νετε ?ναν συνδιασμ? απ? τ?σσερα ? π?ντε ?μοια πετρ?δια θα σκορ?ρετε μπ?νου? π?ντου? και θα κερδ?σετε μπ?νου? αντικε?μενα ?πω? ειικ?? β?μβε? που θα καθαρ?ζουν μια μεγ?λη περιοχ?.Καμι? φορ? το να αφαιρε?τε πετρ?δια προκαλε? μια αλυσιδωτ? αντ?δραση με τα πετρ?δια που π?φτουν να δημιουργο?ν ν?ου? συνδιασμο??. Αυτ?? ο τ?πο? τη? αλυσιδωτ?? αντ?δραση? ονομ?ζεται cascade, aκαι ?χει σαν αποτ?λσμα πολλο?? ?ξτρα π?ντου?! Πα?ξτε παιχν?δια bejeweled στη δοκιμαστικ? μορφ? και ανταγωνιστε?τε το ρολ?ι για να κ?νετε?σου? περισσ?τερου? συνδιασμο?? μπορε?τε.Μπορε?τε να γεμ?σετε το μπαρ προ?δου πριν τελει?σει ο χρ?νο? σα?; Σε ?λλε? μορφ?? παιχνιδιο? μπορε?τε να πρ?πει να διαχειριστε?τε περιορισμ?νε? κιν?σει? για να ολοκληρ?σετε το κ?θε επ?πεδο.. Προσπαθ?στε να κ?νετε τι? πιο ?ξυπνε? αλλαγ?? θ?σεων και φτ?στε τον στ?χο σα? για να ολοκληρ?σετε κ?θε επ?πεδο και να ξεκλειδ?σετε ?να ν?ο ταμπλ?. Καλ? διασκ?δαση με τη συλλογ? μα?απ? διασκεδατικ? εθιστικ? παιχν?δια bejeweled! Στο FunnyGames, μπορε?τε να τα πα?ξετε δωρε?ν!

balloon_mascot

Related categories

ag真人手机版下载