Ικαν?τητα
Ταξινομ?στε με β?ση
αλφ?βητοημερομην?ακατ?ταξη
category icon
Στο FunnyGames.gr θα βρε?τε την καλ?τερη συλλογ? απ? Διευθυντικ? Παιχν?δια! Δεν θα βρε?τε λιγ?τερα απ? 236 διαφορετικ? Διευθυντικ? Παιχν?δια ?πω? Papa's Hot Doggeria & Μαν?α Νταντ??.?

Πα?ξτε τα Καλ?τερα Παιχν?δια Διαχε?ρηση? Χρ?νου (Time Management) Online στο FunnyGames!

Καλωσ?ρθατε στη σελ?δα με τα παιχν?δια Διαχε?ρηση? Χρ?νου! Εδ? θα βρε?τε μια τερ?στια συλλογ? απ? φοβερ? παιχν?δια διαχε?ρηση? χρ?νου. Αυτ? τα παιχν?δια στρατηγικ?? ?χουν να κ?νουν με το να ολοκληρ?σετε κ?ποιε? εργασ?ε? σε μια στρατηγικ? σειρ?. Ο χαρακτ?ρα? σα? μπορε? να εργ?ζεται σε ?να γεμ?το κατ?στημα ? να ?χει μια πετυχημ?νη επιχε?ρηση. Μπορε?τε να τον βοηθ?σετε να εκτελ?σει ?λε? τι? εργασ?ε? πριν τελει?σει η μ?ρα; ?χει να κ?νει με π?? διαχειρ?ζεστε αποτελεσματικ? τι? πηγ?? σα? και τι? εργασ?ε? σα?. Αν δεν προσ?χετε, ?λα τα καθημεριν? πρ?τζεκτ θα στοιβαχτο?ν. Χρησιμοποι?στε τι? ικαν?τητ?? σα? στο να κ?νετε πρ?γραμμα για να προλ?βετε μια κρ?ση και να πι?σετε του? οικονομικο?? σα? στ?χου?!

Με?νετε στην Κορυφ? των Εργασι?ν Σα? με τα Δωρε?ν Παιχν?δια Διαχε?ρηση? Χρ?νου (Time Management)!

Υπ?ρχουν τ?σα πολλ? πρ?γματα να κ?νετε ?ταν ?χετε μια επιχε?ρηση! Με αυτ? τα παιχν?δια διαχε?ρηση? χρ?νου μπορε?τε να αναπτ?ξετε τι? τεχνικ?? και την εμπειρ?α που απαιτε?ται για να γ?νετε ?να? φοβερ?? multitasker. Πα?ξτε κ?ποια απ? τα παιχν?δια με ιστορ?ε? που θα σα? κρατ?σουν σε διασκ?δαση για ?ρε?. Δοκιμ?στε την σειρ? Heart’s Medicine και βοηθ?στε την Allison Heart να θεραπε?σει του? ασθενε?? τη? στο νοσοκομε?ο εν? προσπαθε? να βρει τι θα κ?νει με τον ?μορφο Doctor Daniel. Στη σειρ? Delicious μπορε?τε να βοηθ?σετε την Εμιλυ και την οικογ?νεια και του? φ?λου? τη? να δουλ?ψουν το εστι?τοριοκαι να ακολουθ?σουν τι? ιστορ?ε?. Υπ?ρχουν πολλ? ?λλα παιχν?δια που θα βρε?τε.Μπορε?τε να π?ρετε τι? σωστ?? αποφ?σει? και να τα κ?νετε ?λα; Καλ? διασκ?δαση στα εθιστικ? παιχν?δια διαχε?ρηση? χρ?νου!

balloon_mascot

Related categories

ag真人手机版下载