Περιπ?τεια
Ταξινομ?στε με β?ση
αλφ?βητοημερομην?ακατ?ταξη
category icon
Στο FunnyGames.gr θα βρε?τε την καλ?τερη συλλογ? απ? Παιχν?δια Escaping! Δεν θα βρε?τε λιγ?τερα απ? 86 διαφορετικ? Παιχν?δια Escaping ?πω? Bob Ο Διαρρ?κτη? 4 & Bob The Robber 4: Season 3.?

Ζ?στε την Ανατριχ?λα των Καλ?τερων Παιχνιδι?ν Απ?δραση? Online

Τα παιχν?δια απ?δραση? τα λ?νε καμι? φορ? και παιχν?δια απ?δρση? απ? το δωμ?τιο. Σε αυτ? το ειποε?δο? στρατηγικ??, πρ?πει να λ?σετε γρ?φου? και να μαζ?ψετε στοιχε?α που θα σα? βοηθ?σουν να αποδρ?σετε απ? ?να κλειδωμ?νο δωμ?τιο, εργαστ?ριο, φυλακ? ? ?λλο κλειστ? χ?ρο. Κοιτ?ξτε γ?ρω και προσπαθ?στε να βρε?τιε χρ?σιμα εργαλε?α ?πω? κλειδαρι??, σκ?λε? ? ο, τιδ?ποτε βολικ? ?πω? ?να κατσαβ?δι ? ?να στικ?κι. Ψ?ξτε για το?νελ, παρ?θυρα ? εγκαταλελειμ?ν? εξ?δου? κινδ?νου που ?σω? σα? δ?σουν δι?ξοδο. Τα παιχν?δια Απ?δραση? ?χουν πολλ? ε?δη, απ? κωμικο?? γρ?φου? μ?χρι ανατριχιαστικ?? ιστορ?ε? τρ?μου.

Βρειτε την ?ξοδο στη Συλλογ? μα? απ? Φοβερ? Παιχν?δια Απ?δραση? με Γρ?φου?

Ε?στε παγιδευμ?νοι κ?που και δε μπορε?τε να βγε?τε ?ξω. Σε αυτ?? τι? περιπ?τειε? απ?δραση?, πρ?πει να ?χετε τα μ?τι σα? ανοιχτ? για στοιχε?α και εργαλε?α. Αν ε?στε τυχερο?, μπορε? να βρε?τε κ?τι που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε για να αφαιρ?σετε τι? κλειδαρι?? ? να βρε?τε συνδετ?ρε? και μονωτικ? ταιν?α για να βγε?τε ?ξω ?πω? ο MacGyver. Αν δε?τε σ?μβολα ? αριθμο?? στου? το?χου? ? ?να κομμ?τι χαρτ? σημει?στε το! Τ?τοια στοιχε?α μπορε? να σα? φανο?ν χρ?σιμα αργ?τερα.

Πα?ξτε Μ?νο τα Καλ?τερα Δωρε?ν Online Παιχν?δια Απ?δραση? στο FunnyGames!

?χουμε πολλ? αστε?α παιχν?δια απ?δραση? για να χαλαρ?σετε απ? το στρε? τη? καθημεριν?τητα?. Αν σα? αρ?σουν τα θρ?λερ μπορε?τε να πα?ξετε ?να τρομακτικ? παιχν?δι απ?δραση?. Αποδρ?στε γρ?γορα απ? τα χ?ρια του θαν?του εν? προσπαθε?τε να βγε?τε απ? στοιχειωμ?να σπ?τια, ερημου? διαστημικο? σταθμο??, περ?εργα εργαστ?ρια, ανατριχιαστικ? υπ?γεια και ?λλα. Μπορε?τε να διαχειριστε?τε την π?εση;Θα χρειαστε ?λο σα? το ε?ναι για να καταφ?ρετε μια τολμηρ? απ?δραση!

balloon_mascot

Related categories

ag真人手机版下载