Αυτοκ?νητο
Ταξινομ?στε με β?ση
αλφ?βητοημερομην?ακατ?ταξη
category icon
Στο FunnyGames.gr θα βρε?τε την καλ?τερη συλλογ? απ? Παιχνιδια Φορτηγ?! Δεν θα βρε?τε λιγ?τερα απ? 28 διαφορετικ? Παιχνιδια Φορτηγ? ?πω? Gems & Big Monsters Racing.?

Πα?ξτε τα Καλ?τερα Δωρε?ν Παιχν?δια Φορτηγ?ν Online στο FunnyGames

Οδγ?στε τα μεγαλ?τερα και πιο δυνατ? φορτηγ? στην τερ?στια συλλογ? μα?. Τα φορτηγ? ε?ναι σχεδιασμ?να για να μεταφ?ρουν κ?θε ε?δου? φορτιο, γι αυτ? φορτ?στε τα ?λα και πηγα?νετε στην καμπ?να του οδηγο?. Απ? ρ?γε? τρα?νων και φορτηγ? με 18 τροχο?? , σε γιγαντια?ε? νταλικε?, θα τα βρε?τε ?λα σε αυτ? τη σελ?δα του καταλ?γου. Διαλ?ξτε το αγαπημ?νο σα? δυνατ? ?χημα και οδηγ?στε!

Παραδ?στε το Φορτ?ο σα? Με Ασφ?λεια στα Διασκεδαστικ? Παιχν?δια Φορτηγ?ν

Μ?λι? ?λα τα βαρι? κιβ?τια ε?ναι π?νω στο φορτηγ? σα? ε?στε ?τοιμοι να βγε?τε στο δρ?μο. Σε κ?ποιε? απ? τι? περιπ?τει?? μα? θα τρ?χετε σε ?ναν γεμ?το αυτοκινητ?δρομο. Φροντ?στε να μην προκαλ?σρετε ατυχ?ματα και να μην ξεμε?νετε απ? κα?σιμα. ?λλα παιχν?δια θα σα? βγ?λουν ?ξω απ? το δρ?μο σε δυσπρ?σιτε? περιοχ?? στου? λ?φου? και τα δ?ση. Το εδαφο? ε?ναι κακ? για τα λ?στιχ? σα?. Μην αναποδογυρ?σετε! Αν το φορτ?ο π?σει απ? το φορτηγ? σα? , δε θα υπ?ρχουν γερανο? για να το ξαναφορτ?σουν. Οδηγε?τε προσεκτικ? και αγορ?στε αναβαθμ?σει? για να μπορ?σετε να ολοκληρ?σετε κ?θε π?στα χωρ?? ατυχ?ματα.

Απολα?στε Συναρπαστικ? Παιχν?δια Οδ?γηση? Φορτηγ?ν Με Πολλ? Διαφορετικ? Οχ?ματα!

Στα παιχν?δαι με φορτηγ?, πρ?πει να προκαλε?τε ατυχ?ματα και εκρ?ξει?! Τρ?ξτε μ?σα σε μια αρ?να γεμ?τη εμπ?δια και τρακ?ρετε ?ποιο ?χημα βρεθε? μπροστ? σα?. Η εξ?ρτησ? σα? μπορε? να τα διαχειριστε? ?λα! Εντ?ξει σχεδ?ν ?λα. Αν τρακ?ρετε, πρ?πει να δι?ξετε και τα τρακαρισμ?να οχ?ματα. Μπορε?τε ακ?μη να οδηγ?σετε ασθενοφ?ρα, πετρελαιοφ?ρα και πολλ? ?λλα. Ψ?ξτε και βρε?τε τα αγαπημ?να σα?!

balloon_mascot

Related categories

ag真人手机版下载