Κοριτσ?τικα
Ταξινομ?στε με β?ση
αλφ?βητοημερομην?ακατ?ταξη
category icon
Στο FunnyGames.gr θα βρε?τε την καλ?τερη συλλογ? απ? Παιχνιδια Γιατρ??! Δεν θα βρε?τε λιγ?τερα απ? 31 διαφορετικ? Παιχνιδια Γιατρ?? ?πω? Εγχε?ρηση Καρδι?? & Εγχειρ?στε Τ?ρα: Εγχε?ριση στη Μ?τη.?

Πα?ξτε μια Τερ?στια Συλλογ? Απ? Δωρε?ν Παιχν?δια Γιατρο? για Παιδι?

Γιατρ?! Γιατρ?! ?λα γρ?γορα! Οι ασθενε?? σα? χρει?ζονται ?μεση φροντ?δα. Σε αυτ? τα διασκεδαστικ? παιχν?δια γιατρο? ε?στε σε υπηρεσ?α. Χρησιμοποι?στε τι? ιατρικ?? σα? γν?σει? για να εξετ?σετε του? ασθενε?? σα? και να βρε?τε τι ?χουν. Χρησιμοποι?στε τα κατ?λληλα εργαλε?α για να δε?τε τα μ?τια του? και τα αυτι? του? , να ακο?σετε την καρδι? του? και να κ?νετε ακτινογραφ?α. Μ?λι? ?χετε τη δι?γνωση, μπορε?τε να ξεκιν?σετε τη θεραπε?α του ασθενο??. Καθαρ?στε τα τρα?ματα, κ?ντε χειρουργ?ο, και γρ?ψτε φαρμακευτικ? αγωγ? για να θεραπευτε? ο ασθεν?? σα?.

Απολα?στε Τα Καλ?τερα Online Παιχν?δια Γιατρο? δωρε?ν στο FunnyGames

Στο FunnyGames , ?χουμε πολλ? καταπληκτικ? παιχν?δια στα οπο?α μπορε?τε να κ?νετε καρι?ρα σαν επαγγελματ?α? υγε?α?. Θεραπε?στε μερικο?? απ? του? αγαπημ?νου? σα? χαρακτ?ρε?. Οι ασθενε?? σα? μπορε? να ε?ναι Μινιον με μ?λυνση στα αυτι? , μια ?γκυο? πριγκ?πισσα τη? Ντ?σνευ, ? ?να? υπερ?ρωα? που τραυματ?στηκε. ?ποιο? και να χτυπ?σει την π?ρτα σα?, εσε?? πρ?πει να τον γιατροπορ?ψετε. Αν θ?λετε να δοκι?σετετ η διε?θυνση εν?? νοσοκομε?ου, ?χουμε και μερικ? τ?τοια εθιστικ? παιχν?δια προσομοιωση? ?που διευθ?νετε γιατρο??, νοσοκ?με? και τα π?ντα!

Τεστ?ρετε τι? Ικαν?τητ?? σα? με τα Παιχν?δια Γιατρο? σε ?να Αληθιν? Χειρουργε?ο

?χχουμε ?ναναριθμ? απ? ρεαλιστικ? παιχν?δια χειρουργικ?? στα οπο?α ε?στε ?να? εκπαιδευμ?νο? ειδικ??. ?να? ασθεν?? ?χει ραντευο? για ειρουργε?ο ? ?χει ?ρθει απ? τα επ?γοντα και χρει?ζεται ?μεση βο?θεια. Μ?νο το σταθερ? σα? χ?ρι μπορε? να σ?σει του? ασθενε??. Συμβουλευτε?τε τον φ?κελο του ασθενο?? και μπε?τε στο χειρουργε?ο. Μπορε?τε να με?νετε συγκεντρωμ?νο? και να σ?σετε μια ζω?; Καλ? διασκ?δαση!

balloon_mascot

Related categories

ag真人手机版下载