Μυαλο?
Ταξινομ?στε με β?ση
αλφ?βητοημερομην?ακατ?ταξη
category icon
Στο FunnyGames.gr θα βρε?τε την καλ?τερη συλλογ? απ? Παιχν?δια Mahjong! Δεν θα βρε?τε λιγ?τερα απ? 102 διαφορετικ? Παιχν?δια Mahjong ?πω? Fruit Connect 2 & Πλακ?δια του Απρ?σδ?κιτου.?

Πα?ξτε τα Καλ?τερα Παιχν?δια Mahjong Δωρε?ν Online και Λ?στε τα Παζλ Πλακιδ?ων

Τα παιχν?δια Mahjong ε?ναι εθιστικ? παιχν?δια βασισμ?να στα πλακ?δια καιχρησιμοποιο?ν παραδοσιακ? πλακ?δια του εθιστικο? Κιν?ζικου παιχν?διου Mahjong. Το στυλ του παιχνιδιο? mahjong που βρ?σκετε συν?θω? σε αυτ? τη σελ?δα ε?ναι το Mahjong Solitaire ? το Shanghai Solitaire, γιατ? αντ?θετα με τα 4-player ? 3-player παιχν?δια ταμπλ?, οι πα?κτε? συνηθ?ζουν να πα?ζουν αυτ?? τι? κομπιουτερ?στικε? εκδ?σει? μ?νοι του?.Σε αυτ? τα δωρε?ν παιχν?δια mahjong που ?χουμε μαζ?ψει σε αυτ? τη σελ?δα, τα 144 πλακ?δια ε?ναι σε μια σειρ? απ? σχ?δια, σε πολλπλ? επ?πεδα συν?θω?. Ο στ?χο? σα? ε?ναι να βρε?τε τα ζευγ?ρια που ταιριαζουν και να τα αδει?σετε απ? το ταμπλ?.

Π?? να Πα?ξετε τα Παιχν?δια Mahjong Solitaire

Κοιτ?ξτε πρσεκτικ? το σχ?ματα των πλακιδ?ων του ταμπλο. Θα δε?τε πολλ? πλακ?δια με σ?μβολα και Κιν?ζικου? χαρακτ?ρε?. Τα πλακ?δια μπορο?ν να χωριστο?ν σε τρει? τ?που?: Απλ? πλακ?δια, τα πλακ?δια των τιμ?ν και τα μπ?νου? πλακ?δια. Τα απλ? πλακ?δια ε?ναι αριθμημ?να απ? το 1 ω? το 9 και περιλαμβ?νουν τρ?α σχ?ματα:τι? τελ?τσε?, τα μπαμπο? και του? χαρακτ?ρε?. Τα πλακ?δια των τιμ?ν δεν ?χουν κ?ποια αριθμητικ? ακολουθ?α. Αναπαριστο?ν δ?ο σχ?δια: του? τ?σσρι? αν?μου? και του? τρει? δρ?κου?. Τα μπ?νου? πλακ?δια ?χουν 4 διαφορετικ? λουλο?δια και τι? τ?σσερι? εποχ??.

Ακ?μη κι αν βρε?τε πολλ? ζευγ?ρια στο σ?νολο του παιχνιδιο?, μπορε?τε να επιλ?ξετε μ?νο τα πλακ?δια που ε?ναι ελε?θερα τουλ?χιστον απ? τη μ?α πλευρ?. Επιπροσθ?τω?, δε μπορε?τε να επιλ?ξετε πλακ?δια που ε?ναι εντελ?? ? εν μ?ρη καλ?μ?να απ? ?λλα πλακ?δια. Ξεφλουδ?στε τα επ?πεδα πλακιδι?ν βρ?σκοντα? τα ζευγ?ρια και κ?νοντα? του? σωστο?? συνδιασμο??. Κ?θε σετ που ταιριαζει θα εξαφαν?ζεται απ? το ταμπλ?. Κ?ποια παιχν?δια mahjong θα σα? δ?σουν βο?θει? που θα σα? επιτρ?πουν να ανακατε?ετε τα πλακ?δια αν κολλ?σετε, αλλ? σε κ?ποιε? περιπτ?σει? το να μη μπορε?τε να κ?νετε κ?νηση σημα?νει ?τι ?χετε χ?σει. ?χετε τι? ικαν?τητε? να προοβλ?ψετε και να κ?νετε τι? σωστ?? επιλογ??? Καλ? τ?χη στα φοβερ? παιχν?δια 2D και 3D mahjong! ?χουμε δωρε?ν online παιχν?δια με θεματικ? πλακ?δια και το κλασικ? mahjong solitaire, οπ?τε διαλ?ξτε μ?νοι σα?!

balloon_mascot

Related categories

ag真人手机版下载