Αυτοκ?νητο
Ταξινομ?στε με β?ση
αλφ?βητοημερομην?ακατ?ταξη
category icon
Στο FunnyGames.gr θα βρε?τε την καλ?τερη συλλογ? απ? Οδηγ?? Αυτοκιν?του! Δεν θα βρε?τε λιγ?τερα απ? 7 διαφορετικ? Οδηγ?? Αυτοκιν?του ?πω? Sim Taxi & Sim Taxi 3D.?

Πα?ξτε Γρ?γορα Παιχν?δια Ταξ? Δωρε?ν Online και Οδηγ?στε σαν τον ?νεμο

Τρ?ξτε μ?σα στη συλλογ? απ? τα γεμ?τα δρ?ση παιχν?δια Ταξ?. Αν ε?στε ?να? γρ?γορο? οδηγ?? με τερ?στια γν?ση των δρ?μων τη? π?λη?, μπε?τε στο ταξ? σα? και ξεκιν?στε την καρι?ρα σα? σαν Ταξιτζ?? στο Funny-Games! Οδηγ?στε μ?σα στη π?λη ψ?χνοντα? πελ?τε?. Οδηγ?στε κια π?ρτε επιβ?τε?. Ξ?ρετε τον πιογρ?γορο δρ?μο προ? τον προορισμ? του?; Δ?ιτε τον χ?ρτη και ? ακολουθ?στε τα β?λη και αφ?στε τον επιβ?τη στο αεροδρ?μιο, τον σταθμ? ? το ξενοδοχε?ο του. Αν καλ?ψετε την απ?σταση γρ?γορα , μπορε? να υπ?ρχει ?να μεγ?λο φιλοδ?ρημα για σα?! ?χουμε κ?θε ε?δου? παιχν?δια ταξ? για σα? , συμπεριλαμβανομ?νων και μερικ?ν 3D περιπετει?ν!

Απολα?στε τα Παιχν?δια Οδ?γηση? Ταξ? και Μεταφ?ρετε ?σου? Περισσ?τερου? Επιβ?τε? Μπορε?τε

Τα Ταξ? χρησιμοποιο?νται για ιδιωτικ?? μεταφορ?? και μικρ? ταξ?δια. Πριν το μοντ?ρνο ταξ? , υπ?ρχε η ?μαξα, που μετ? ακολουθ?θηκε απ? το κ?ρο. Αυτ? ?ταν οχ?ματα που τα κουβαλο?σαν ?λογα και οι ?νθρωποι τα ?παιρναν για να ταξιδ?ψουν αποστ?σει? που ?ταν μεγ?λε? και δ?σκολε? για να περπατηθο?ν. Η λ?ξη “ταξ?” βγα?νει απ? το ταξ?μετρο, την μικρ? ηλεκτρονικ? συσκευ? που μετρ?ει το κ?στο? τη? διαδρομ?? σα?. Μπε?τε στη θ?ση του οδηγο?Μεταφ?ρετε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο κ?σμο και μαζ?ψτε χρ?ματα απο τι? ταρ?φε? για να πετ?χετε τον στ?χο σα?. Καλ? διασκ?δαση με τη συλλογ? μα? απ? δωρε?ν online παιχν?δια ταξ?!

balloon_mascot

Related categories

ag真人手机版下载