Ταξινομ?στε με β?ση
αλφ?βητοημερομην?ακατ?ταξη
category icon
Στο FunnyGames.gr θα βρε?τε την καλ?τερη συλλογ? απ? Παιχνιδια Πλατφ?ρμε?! Δεν θα βρε?τε λιγ?τερα απ? 319 διαφορετικ? Παιχνιδια Πλατφ?ρμε? ?πω? Bob Ο Διαρρ?κτη? 4 & Bob The Robber 4: Season 3.?

Πα?ξτε μια Τερ?στια Συλλογ? απ? Δωρε?ν Παιχν?δια Πλατφ?ρμα? Online

Τα παιχν?δια πλατφ?ρμα? ε?ναι κουλ παιχν?δια ικανοτ?των ?που πρ?πει να πηδ?ξετε απ? τη μια πλατφ?ρμα στην επ?μενη με τον χαρακτ?ρα σα?. Φροντ?στε να μην π?σετε. Μπορε? να υπ?ρχουν παγ?δε? με καρφι? ? ?να βαθ? φαρ?γγι απ? κ?τω! Τα παιχ?δια Πλατφ?ρμα? (? ‘platformers’) μπορο?ν να χωριστο?ν σε πολλ? διαφορετικ? ε?δη. Θα τα βρε?τε ?λα μαζεμ?να σε αυτ?ν τον κατ?λογο απ? εθιστικ? 2D και 3D παιχν?δια πλατφ?ρμα?.

Απολα?στε Παιχν?δια Πλατφ?ρμα? Δρ?ση?, Παζλ και πολλ? ?λλα

Τα παζλ παιχν?δια πλατφ?ρμα? ?χουν να κ?νουν με το να πηδ?τε απ? τη μ?α πλατφ?ρμα στην ?λλη με το χαρακτ?ρα σα?, η ικαν?τητα που μετρ?ει ε?ναι το να μπορε?τε να λ?νετε παζλ. Μετακιν?στε το χαρακτ?ρα σα? ? του? χαρακτ?ρε? σα?, σπρ?ξτε και σηκ?στε αντικε?μενα, πατ?στε κουμπι? και τραβ?ξτε μοχλο?? για να ενεργοποι?σετε π?ρτε?,ανελκυστ?ρε? και μυστικ?? κρυψ?νε?. Μπορε?τε να βρε?τε π?? θα φτ?σετε στην ?ξοδο σε κ?θε π?στα; Στα παιχν?δια περιπ?τεια? απ? την ?λλη πρ?πει να σκαρφαλ?νετε στι? πλατφ?ρμ? και να αποφε?γετε τι? παγ?δε? εν? εξερευνε?τε κουλ περιβ?λλοντα γεμ?τα εμπ?δια και κεν?. Τα παιχν?δια πλατφ?ρμα? δρ?ση? ε?ναι παιχν?δια περιπ?τεια? στα οπο?α υπ?ρχουν και μ?χε?. Τα Run-and-gun παιχνιδια επικεντρ?νωντε στο να πυροβολε?τε του? εχθρο?? σα? εν? προχωρ?τε σε κ?θε π?στα.

Βρε?τε ?λα τα Αγαπημ?να Σα? Παιχν?δια Πλατφ?ρμα? στο FunnyGames

Τα παιχν?δια πλατφ?ρμα? μπορε? να ?χουν μ?ρη για να εξερευν?σετε, μηχανικ? “ατ?λειωτου τρεξ?ματο?” ?που η δουλει? σα? ε?ναι να συγχρον?σετε τα ?λματ? σα? για να περ?σετε ?λα τα εμπ?δια, ? κινηση σκρολ ?που ?χετε την ελευθερ?α για να κινηθε?τε ?πω? θ?λετε αρκε? να μην π?σετε απ? την οθ?νη. Διαλ?ξτε και ξεκιν?στε να διασκεδ?ζετε πα?ζοντα?!

balloon_mascot

Related categories

ag真人手机版下载