Π?λη
Ταξινομ?στε με β?ση
αλφ?βητοημερομην?ακατ?ταξη
category icon
Στο FunnyGames.gr θα βρε?τε την καλ?τερη συλλογ? απ? Παιχν?δια Tank! Δεν θα βρε?τε λιγ?τερα απ? 39 διαφορετικ? Παιχν?δια Tank ?πω? Armored Blasters & Clash of Tanks.?

Πα?ξτε τα Καλ?τερα Παιχν?δια Τανκ Online και Ελ?γξτε Δυναμικ? Οπλισμ?να Οχ?ματα

Τα παιχν?δια τανκ ε?ναι ?να δηοφιλ?? υποε?δο? παιχνιδι?ν μ?χη?. Οδηγ?στε αυτ? τα δυναμικ?, οπλισμ?να, πολεμικ? οχ?ματα και κ?ντε κομμ?τια του? εχθο?? σα? με το καν?νι σα?. ?χουμε μια τερ?στια συλλογ? απ? 2D παιχν?δια λαβυρ?νθου, μ?χη? με τανκ πολλαπλ?ν παικτ?ν, και μια συλλογ? απ? φανταστικ? 3D παιχν?δια με ιστορικ? ακριβ? μοντ?λα τανκ ?πω? και φουτουριστικ? οχ?ματα επιστημονικ?? φαντασ?α?.

Πα?ξτε Δωρε?ν Παιχν?δια Τανκ και Οδηγ?στε Ρεαλιστικ? Τανκ Στρατο? σε Μ?χη

Τρει? ανακαλ?ψει? ?ταν απαρα?τηε? για την δημιουργ?α εν?? μοντ?ρνου τανκ: η ικαν?τητα να ?χει ?πλο?π? ?να περιστρεφ?μενο καν?νι ? ?να μεγ?λο ?πλο, για πυρομαχικ?, μια εσωτερικ? μηχαν? τ?τοια ?στε να σπ?ρωχνει ?να μεγ?λο ?χημα μπροστ? και τι? ρ?γε? αντ? για τροχο?? ?στε να μπορο?ν τα οχ?ματα αυτ? να κινηθο?ν σε κ?θε επιφ?νεια. Η πρ?τη χρ?ση του? ?ταν στη δι?ρκεια του Α’ Παγκοσμ?ου Πολ?μου, και πιο εξελιγμ?να τανκ δημιουργ?θηκαν και ?παιξαν επιθετικ? και αμυντικ? ρ?λο στον Β’ Παγκ?σμιο Π?λεμο.

Το πρ?το β?ντεοπαιχν?δι για τανκ δημιουργ?θηκε το 1974 και ονομαζ?ταν “Τανκ!”. Αυτ? ?ταν ?να παιχν?δι λαβυρ?νθου ?που ?πρεπε να οδηγ?σετε το τανκ σα? μ?σα στον λαβ?ρινθο και να απαλ?ψετε του? στ?χου? σα? χωρ?? να χτυπηθε?τε. Αυτ? το παιχν?δι επιρ?ασε πολλ? παιχν?δια τανκ και ακ?μη τα πιο πρ?σφατα 3D παιχν?δια που περιλαμβ?νουν την ιδ?α του να μπε?τε σε τακτικ? μ?χη ενω?βρ?σκεστε μ?σα σε ?να λαβ?ρινθο για προστασ?α. Ψ?ξτε την τερ?στια συλλογ? μα? απ? δψρε?ν online παιχν?δια τανκ και βρε?τε τα αγαπημ?να σα?!

balloon_mascot

Related categories

ag真人手机版下载